+(40) 746 306 044 contact@recondis.com

Instrucțiuni de siguranță

 • Asigurați-vă că tensiunea principală este de 380 volți;
 • Asigurați-vă că linia dvs. este potrivită pentru instalații electrice;
 • Asigurați prezența unui electrician cu experiență care să execute instalația de împământare. Fără împământare, compania RECONDIS nu este responsabilă de erorile care pot apărea în utilizare;
 • Închideți și mențineți întotdeauna închis capacul panoului electric, pentru a-l proteja de influența mediului extern.

 

Atenție!

Necunoașterea măsurilor de precauție care trebuie luate poate aduce consecințe extrem de periculoase. Compania noastră nu-și asumă nicio responsabilitate, dacă nu se respectă aceste măsuri.

ATENȚIE: Aceste instructiuni expuse aici nu reprezinta documentele de siguranta ale echipamentelor si nici nu pot fi considerate un material suficient pentru informarea utilizatorilor de echipamente. Sunt expuse doar informatile cu aplicabilitate generala pentru toate echipamentele.

Dumneavoastra aveti obligatia sa detineti si sa va insusiti cunostintele din „Manualul de utilizare și de instrucțiuni de siguranță”, înainte de a utiliza echipamentul pe care il detineti.

Citiți cu atenție manualul, înainte de a utiliza echipamentele. Toți termenii și conceptele acestui manual au explicații clare. Dacă întâmpinați vreo dificultate, apelați la ajutorul conducătorului echipei dvs. de tehnicieni. Pentru o utilizare în siguranță, eficientă, productivă și ușoară a echipamentelor, trebuie să înțelegeți toate detaliile instrucțiunilor și regulamentelor din manual. Prin urmare, citiți titlurile și aplicați toate instrucțiunile, efectuați la timp toate reglajele și întreținerea.

 

MĂSURI GENERALE DE PRECAUȚIE

 • Respectați toate semnalele, atenționările și regulile speciale de siguranță indicate de compania dvs.
 • Dacă în companie nu există obligații sau reguli privind siguranța instalației dvs., respectați regulile de bază ale reglementările naționale cu privire la siguranța personalului.
 • Folosiți mănuși și ochelari de protecție, căști, cizme și haine de protecție în timpul programului de lucru.
 • Dacă observați orice dificultate pe care nu ați mai întâlnit-o înainte, cereți ajutorul conducătorului echipei de tehnicieni.
 • Personalul neautorizat, chiar dacă este bine informat despre echipamente, nu trebuie să interfereze cu procesul de montaj, reglaje și orice operațiune de reparații.
 

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ECHIPAMENTE

Notă: Este necesar să înțelegeți toate avertismentele.
 • Toate piesele prin care trec uleiuri sub presiune (țevi și furtunuri) sunt fabricate pentru a suporta forțele interne și externe. Piesele nu se deteriorează decât dacă, în unele cazuri, sunt lovite în timpul operațiilor de îngrijire și întreținere. Loviturile reduc fiabilitatea. Evitați deteriorarea pieselor prin utilizarea necorespunzătoare a seturilor și dispozitivelor de reparații.
 • Toate piesele se asamblează într-o direcție unică. În activitățile de întreținere, reglare și asamblare, nu schimbați modul de montare. În toate activitățile acestea, respectați instrucțiunile.
 • Structura mașinii este proiectată astfel încât să se prevină curentul electric indirect al pieselor din circuitul electric. Nu atingeți aparatura electrică sau nu efectuați nicio modificare a sistemului electric. Este interzis să scoateți capacul panoului electric și să lăsați ușa deschisă. Toate defecțiunile electrice trebuie reparate de electricieni.
 • Toate cablurile electrice și punctele sale de conectare sunt codificate, în vederea evitării erorilor de conexiune. În timpul întreținerii și reglajelor sistemului electric, toate intervențiile trebuie să respecte schema electrică și sistemul de coduri ale cablurilor. Este posibil să apară riscuri dacă se efectuează alte conexiuni.

 

ATENȚIE: Citiți neapărat aceste atenționări.

 • Utilizatorul trebuie să se asigure că nicio componentă a echipamentului nu este modificată; tehnicianul de întreținere trebuie să întrețină funcționarea perfectă a utilajului și dacă este nevoie, va utiliza piese originale. De asemenea, utilizarea altor tipuri de piese poate duce la riscul afectării siguranței.
 • Nivelul de zgomot nu afectează utilizarea în siguranță a mașinii, nu provoacă nicio situație de urgență.
 • Nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A în zonele de utilizare, în timpul funcționării normale a echipamentelor, este mai mic decât 82 dB(A).
 • Având în vedere circumstanțele locale, nivelul de presiune acustică poate fi mai mare la locul de funcționare a echipamentelor. În acest caz, operatorul are obligația de a asigura echipamente de protecție corespunzătoare pentru personalul de operare.
 • Efectul vibrațiilor bătăilor nu afectează utilizarea în siguranță a mașinii, nu provoacă nicio situație de urgență.
 • Frecvența de lucru a echipamentelor nu are efecte dăunătoare asupra sănătății și mediului.
 • S-au prevăzut puncte de fixare speciale pentru stabilizarea mașinii pe podea. Respectați aceste puncte de siguranță în timpul procesului de asamblare și montaj.
 • Utilajul este prevăzut cu puncte de ridicare speciale. Utilizați aceste puncte de ridicare cu încredere. Cârligele macaralei și alte echipamente de ridicare trebui să fie adecvate pentru greutatea care urmează să fie ridicată.
 • Se vor evita toate riscurile potențiale de natură mecanică și electrică. Echipamentele au fost proiectate pentru a izola utilizatorul și mediul înconjurător de funcționarea utilajului în timp ce materialele sunt procesate. Nu demontați capacele de protecție ale utilajului. Dacă demontați capacele de protecție, vă puteți expune la riscuri inevitabile în timpul funcționării.
 • În caz de urgență, apăsați butonul de oprire de urgență. În acest caz, dispozitivele de siguranță și reglare, circuitul electric și dispozitivele de comandă se vor opri automat. Dacă a trecut situația de urgență, puteți pune din nou în funcțiune utilajul și circuitul electric va fi neafectat.
 • Pentru întreținere și reglaje, respectați toate instrucțiunile și regulamentele date. Respectați instrucțiunile, când efectuați orice operațiuni cu utilajele.
 • Comenzile și dispozitivele de comandă au fost proiectate în funcție de structura utilajului și de funcțiile acestuia. Faceți intervenția corectă, în funcție de indicațiile date de textul afișat în timpul funcționării, întreținerii și defecțiunilor.
 • Accesul la circuitul electric și panourile și echipamentele electrice este permis doar personalului specializat. Personalul neautorizat nu trebuie să încerce să repare sau să deschidă aceste sectoare ale utilajului. O astfel de intervenție neprofesională poate provoca daune nu numai mediului, ci și personalului. Aceste sectoare sunt concepute pentru a proteja operatorii de efectele dăunătoare ale tensiunii electrice.
 • Sistemul de siguranta a echipamentelor este prevazut cu  senzori safety, fotocelulă, sisteme de comutare, contactori, senzori inductivi, etc., pentru a îndeplini anumite funcții  dintr-un sistem de siguranță și protecție. Dacă este necesară înlocuirea, utilizați piese originale în locul pieselor defecte. În orice caz, nu întrerupeți acest sistem de siguranță și protecție.
 • Operatorii și restul personalului trebuie să se supună în totalitate reglementărilor de siguranță.
 • Întrerupătoarele de limitare, toate opritoarele de urgență, cablurile și alte dispozitive de siguranță trebuie controlate regulat.
 • Este interzis să rămâneți în interiorul, deasupra sau sub utilaje în timpul funcționării.
 • Înainte de efectuarea oricăror lucrări de întreținere, reglaje sau alte lucrări la echipamente, întrerupătorul principal trebuie oprit și blocat.
 • Este interzisă folosirea echipamentelor într-un mod care ar putea cauza pagube personalului de exploatare, instalației sau mediului înconjurător.
 • Este interzisă utilizarea echipamentelor pentru procesarea materialelor care ar putea provoca explozie, incendiu, coroziune sau alte pagube utilajului, personalului de exploatare sau mediului.
 • Există pericol de incendiu și de alunecare, în cazul scurgerilor de ulei. Evitați accidentele – împiedicați scurgerile de ulei. Citiți instrucțiunile furnizorului de ulei, care se referă la riscurile pentru sănătate induse de manipularea uleiului.
 • Fumatul este interzis în încăperea utilajului. Mediul înconjurător cu praf poate provoca incendiu.
 • Este interzisă orice modificare de natură mecanică, hidraulică sau electrică a utilajului, fără permisiunea scrisă a companiei Recondis Technology.
 • Este obligatorie respectarea etichetelor de avertizare care sunt atașate presei de balotat. Semnificația etichetelor este explicată în detaliu. Recondis Technology nu își asumă nicio responsabilitate, dacă utilizatorul exploatează utilajul în moduri diferite de cele indicate in manualul de utilizare.

 

Instruirea personalului

 • Numai personalul calificat și instruit poate opera instalația. În general, mașina poate fi pusă în funcțiune numai după ce se studiază aprofundat toate capitolele din „Manual de utilizare și instrucțiunile de utilizare pentru componentele individuale ale echipamentelor”, de către un angajat calificat corespunzător, desemnat de deținător.
 • Responsabilitățile personalului pentru utilizare, schimbarea sculelor și întreținere trebuie să fie clar specificate.
 • Personalul aflat în curs de instruire poate lucra la instalație doar sub supravegherea unei persoane cu experiență.
 • Lucrările de întreținere și reparație pot fi efectuate doar de către personal tehnic, special instruit și calificat. Personalul trebuie să respecte instrucțiunile de întreținere și toate normele relevante privind siguranța, precum și regulamentele locale aplicabile.
 • Lucrările la echipamentele electrice pot fi efectuate doar de electricieni, tehnicieni pentru lucrări electronice specializate (FET) sau personal instruit pentru executarea de lucrări electrotehnice.

 

Obligațiile speciale ale deținătorului

Fiecare deținător trebuie să elaboreze un set de instrucțiuni de utilizare. Aceste instrucțiuni trebuie să prevadă:

 • Măsurile organizatorice pentru utilizarea mașinii.

Deținătorul și operatorul trebuie să se asigure că instrucțiunile de utilizare și service (inclusiv cele ale furnizorilor terți) sunt la îndemână lângă instalație.

Deținătorul are obligația de a exploata instalația doar dacă este în stare corespunzătoare de funcționare. Acesta trebuie să verifice starea instalației înainte de exploatare pentru a se asigura că eventualele defecțiuni sunt remediate înainte de punerea în funcțiune.

Deținătorul trebuie să asigure, de exemplu prin instrucțiuni și controale corespunzătoare, ordinea și curățenia la locul de muncă, pe instalație și în apropierea acesteia.

Deținătorul are obligația de a permite doar persoanelor cu următoarele calificări să lucreze pe mașină:

 • persoane instruite cu privire la regulamentele de bază privind siguranța la locul de muncă și prevenirea accidentelor, precum și cu privire la manipularea mașinii
 • persoane care au citit capitolul privind siguranța și avertizările din manualul de utilizare, le-au înțeles și au confirmat acest lucru prin semnătură.

Deținătorul are responsabilitatea de a se asigura că personalul de operare poartă echipamentele individuale de protecție prevăzute, de exemplu îmbrăcăminte de lucru, încălțăminte de protecție, mănuși de protecție, ochelari de protecție, antifoane.

Respectarea de către personal a normelor și regulamentelor existente privind siguranța trebuie să se testeze la intervale regulate.

 

Măsuri în caz de defecțiune

În caz de anomalii/defecțiuni, opriți lucrul; închideți instalația și așteptați să se oprească. Dacă întrerupătorul principal nu este în câmpul vizual, trebuie să se asigure împotriva reactivării accidentale cu un lacăt. În plus, trebuie să se afișeze semne prin care să se avertizeze cu privire la faptul că se execută lucrări la instalație. Remediați defecțiunea și, dacă este necesar, contactați superiorul/serviciul clienți/centrul service.

 

Măsuri în caz de pericol

Opriți instalația de la butonul de oprire în cazuri de urgență.

Fiți atenți la energia reziduală.

Deținătorul trebuie să specifice alte măsuri.

Evacuare, prim ajutor

Măsurile trebuie să fie specificate de către deținător.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial